Voor een melding van overlijden kunt u mij 24 uur per dag bereiken op 06 – 15 93 76 15

Algemene voorwaarden ten behoeve van de uitvaartzorg

Uitvaartzorg Katinka Touw B.V. wordt vertegenwoordigd door Katinka Maria Touw – Verbiesen, geboren op 24 november 1969 in de gemeente Cuijk en St. Agatha, hierna te noemen: uitvaartverzorger. Uitvaartzorg Katinka Touw B.V. is gevestigd in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: KVK 78351618.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene voorwaarden:
Dit document met algemene voorwaarden.
b. Opdrachtformulier:
Het formulier waarin de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door de uitvaartverzorger worden geleverd.
c. Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon en/of familie die uitvaartverzorger verzoekt om een uitvaart of deel daarvan te verzorgen.
d. Overeenkomst:
De tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst voor de verzorging van (een gedeelte van) een uitvaart of de uitvoering van de financiële nazorg.
e. Toeleverancier:
De partij die aan de uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
f. Uitvaartverzorger:
Uitvaartverzorger, in dit document Katinka Touw, handelend onder Uitvaartzorg Katinka Touw B.V., met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
g. Uitvaartverzorging:
De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of een crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met opdrachtgever overeengekomen adres en/of uitvoering van de financiële nazorg.
h. Voorschotten:
Voorschotten die door de uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan uitvaartverzorger verstrekte en iedere door uitvaartverzorger aanvaardde opdracht voor de verzorging van een (deel van een) uitvaart, alsmede door uitvaartverzorger verstrekte offertes aan een potentiële opdrachtgever.
2.2 Uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand te stellen of digitaal ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kunnen worden bewaard en/of toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk mogelijk en voor zover de afwijking uitdrukkelijk is aanvaard door uitvaartverzorger.
2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en opdrachtformulier
3.1 De overeenkomst voor de verzorging van een (deel van een) uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan; hieronder wordt tevens e-mail verstaan. Indien opdrachtgever de opdracht voor een (deel van een) uitvaart mondeling aan uitvaartverzorger verstrekt dan wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. Zodra uitvaartverzorger overgaat tot uitvoering van de verzorging van de (of een deel van de) uitvaart, ook indien de overeenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd, betekent dit dat uitvaartverzorger de aan haar verstrekte opdracht van opdrachtgever heeft aanvaardt. De opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 De overeenkomst bevat tenminste:
– alle voor de uitvaart relevante personalia en gegevens van de overledene;
– personalia van de opdrachtgever;
– een gedetailleerde omschrijving van de tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger overeengekomen (vormen van ) dienstverlening, leveringen (van producten) met betrekking tot de uitvaart.
3.3 Indien uitvaartverzorger bij het aangaan van de overeenkomst niet beschikt over alle relevante informatie, en zolang uitvaartverzorger niet alle informatie heeft ontvangen die nodig is voor een exacte planning van de uitvaart en raming van de kosten daarvan, heeft uitvaartverzorger het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet zonder wijziging uit te voeren.
3.4 Uitvaartverzorger zal in geval van ontbinding op grond van artikel 3.3 de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de tarieven van uitvaartverzorger en/of in het geval van diensten van derden, de tarieven van deze derden.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten
4.1 Alle prijzen genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW, dan wel vrijgesteld van BTW, dan wel exclusief met vermelding van de BTW.
4.2 De prijzen voor zaken en/of diensten die door de uitvaartverzorger op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk op het opdrachtformulier vermeld.
4.3 Indien voor bepaalde dienstverlening en/of leveringen de (exacte) prijs nog niet bekend is, dan zal uitvaartverzorger een kostenindicatie verstrekken of ‘pro memorie’ of ‘P.M.’ in de overeenkomst vermelden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door uitvaartverzorger aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.4 De opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de overeenkomst in overleg met de uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de uitvaartverzorger bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van de wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
6.1 De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger. De dag en het tijdstip van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats en/of crematorium.
6.2 Uitvaartverzorger is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst of delen daarvan. Uitvaartverzorger neemt bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

Artikel 7 – Drukwerken
7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden en/of de uitvaart, dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de uitvaartverzorger voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De uitvaartverzorger kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan uitvaartverzorger toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is de uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 De uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde(n) of plaatsing in de gekozen media, zal de uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.
7.5 Indien de uitvaartverzorger heeft voldaan aan de hiervoor in lid 4 bepaalde, zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst, meer-en minderwerk
8.1 Wijziging van de uitvoering van de overeenkomst kan slechts in onderling overleg tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger plaatsvinden en nadat hiermee schriftelijk is ingestemd door uitvaartverzorger en opdrachtgever.
8.2 Wijzigingen kunnen niet later plaatsvinden dan uiterlijk 72 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. Wijziging van het tijdstip van de uitvaart kan enkel plaatsvinden met instemming van uitvaartverzorger alsmede de beheerder van de begraafplaats en/of crematorium.
8.3 De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 – Verzekeringen
9.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger draagt dan zorg voor het zo spoedig mogelijk verzenden van de polissen, hetzij per post, hetzij per e-mail, naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
9.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de uitvaartverzorger worden gemachtigd (middels de zogenaamde akte van cessie) de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel voorschot uit te betalen.
9.3. Indien de verzekeringsmaatschappij daarom verzoekt kan de geldelijke uitkering ook aan een ander dan de uitvaartverzorger (opdrachtgever) geschieden, met dien verstande dat dat eveneens in de akte van cessie moet zijn opgenomen.
9.4 De uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 10 – Betaling
10.1 Uitvaartverzorger factureert opdrachtgever op basis van de overeenkomst, eventuele latere wijzigingen en meer-en minderwerk conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Betaling van de factuur dienst plaats te vinden binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
10.2 Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur door opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd en is uitvaartverzorger gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
10.3 Opdrachtgever kan zich voor wat betreft zijn/haar verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat opdrachtgever namens of voor rekening van het vermogen en/of dat van de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 11 – Privacy
Uitvaartverzorger zal, in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n) en opdrachtgever. Uitvaartverzorger zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan zij in het kader van de begeleiding van de uitvaart en/of de wet verplicht is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtgever is verplicht om aan uitvaartverzorger melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene, dan wel bijzonderheden aangaande de (begeleiding van) de uitvaart waaruit kosten voor uitvaartverzorger kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor uitvaartverzorger.
12.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan uitvaartverzorger. Indien bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.
12.3 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is uitvaartverzorger niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet of bewuste nalatigheid van uitvaartverzorger.
12.4 Indien opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve of in verband met de uitvaart bij een externe partij besteld en/of afneemt, dan is uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt.
12.5 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste nalatigheid van uitvaartverzorger, uit welke hoofde dan ook.
12.6 Uitvaartverzorger is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst met opdrachtgever.
12.7 Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Van overmacht is sprake indien uitvaartverzorger wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.
13.2 Ingeval van overmacht is uitvaartverzorger niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.
13.3 Ingeval van overmacht dient opdrachtgever uitvaartverzorger hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Uitvaartverzorger kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft de betaling van de reeds geleverde diensten en zaken door uitvaartverzorger en/of derden aan uitvaartverzorger verschuldigd.
13.4 Ingeval van overmacht kan ook de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, mits van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

14 – Klachten
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de uitvaartverzorger schriftelijk ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
14.1 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, eveneens schriftelijk, bij de uitvaartverzorger ingediend worden.
14.3 De uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

15. Opdrachtgever
Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de uitvaartverzorger opdrachtgever hierop heeft gewezen.

16. Uitvoering
De uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

17. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger (opdrachtnemer) waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.